Niektoré údaje, poskytnuté pri vyplňovaní formulára na MegaBooking.eu môžu mať povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. MegaBooking.eu sa týmto zákonom plne riadi a koná všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila.
 
 
Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, príp. účastníka pobytu, jeho poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo.
 
Ochrana osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám
 
Prístup k osobným údajom klientov majú iba správcovia portálu z ktorých každý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Osobné údaje klientov poskytuje v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvným partnerom a to výlučne za účelom zabezpečenia služieb v súvislosti s realizáciou pobytov a služieb a tiež štátnym orgánom v prípade, že je na to povinná v zmysle platných právnych predpisov.
 
Súhlas klienta
 
Využívaním služieb portálu MegaBooking.eu klient, príp. účastník súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Go to top