Všeobecné podmienky pre registráciu zariadenia a používanie ubytovacieho portálu MegaBooking.eu
 
1 Úvodné ustanovenia
 
1.1. www.MegaBooking.eu je verejný internetový portál poskytujúci katalóg priamych kontaktov a pridružených informácii o ubytovacích zariadeniach.
1.2. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom portálu.
 
2 Registrácia zariadenia
 
2.1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia má možnosť zaregistrovať svoje ubytovacie zariadenie na portáli prostredníctvom registračného formulára.
 
2.2. Záujemca o prezentáciu zariadenia zodpovedá za pravdivosť údajov, ktoré uvedie o svojom zariadení. Takisto zodpovedá za fotografie použité pri prezentácii jeho ubytovacieho zariadenia na MegaBooking.eu a zaväzuje sa nepoužiť fotografie, ktoré porušujú autorské práva tretieho subjektu.
 
2.3. Administrátor / prevádzkovateľ MegaBooking.eu si vyhradzuje právo zmeniť/doplniť údaje o ubytovacom zariadení z cieľom spresniť informácie o zariadení, resp. zjednotiť formy prezentácie.
 
2.4. Ubytovacie zariadenie bude zahrnuté v katalógu MegaBooking.eu po dobu 60 mesiacov za cenu 69,00 €. Žiadne ďalšie poplatky ubytovateľ neplatí. Cena za prezentáciu sa skladá z fixnej zložky - zriaďovací poplatok, tvorí 70% ceny za prezentáciu a variabilnej zložky - dĺžka trvania prezentácie, tvorí 30% ceny za prezentáciu.
 
2.5. Ubytovateľ má možnosť kedykoľvek bezplatne zmeniť údaje o svojom ubytovacom zariadení. Zadané zmeny sa prejavia okamžite po schválení administrátorom.
 
2.6. Prevádzkovateľ MegaBooking.eu si vyhradzuje právo zamietnuť alebo zrušiť registráciu zariadenia bez udania dôvodu. V prípade platenej registrácie sa prevádzkovateľ MegaBooking.eu zaväzuje vrátiť vynaložené prostriedky za prezentáciu majiteľovi ubytovacieho zariadenia.
 
2.7. Záujemca o registráciu súhlasí s dostavaním informačných e-mailov (týkajúcich sa jeho registrácie na MegaBooking.eu) na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.
 
3 Platobné podmienky
 
3.1 Po vyplnení registračného formulára a po zaplatení danej čiastky Vám bude vystavená faktúra a odoslaná elektronicky alebo poštou na fakturačnú adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári. Ak ste fakturačné údaje nevyplnili faktúra bude zaslaná na adresu ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ portálu MegaBooking.eu nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov.
 
4 Dodržiavanie právnych noriem
 
4.1. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ MegaBooking.eu poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.
 
5 Vylúčenie zodpovednosti
 
5.1 Prevádzkovateľ MegaBooking.eu sa zaväzuje vynaložiť maximálnu snahu pre prínosnosť a pravdivosť informácií uvádzaných na stránke MegaBooking.eu. Napriek tomu prevádzkovateľ MegaBooking.eu nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb alebo technických problémov na portáli MegaBooking.eu, či už priamo alebo nepriamo.

Dušan Šroba - DATACLICK
IČO: 44281820 DIČ: 1074386434 IČ DPH: SK1074386434 podľa §7a 
ObÚ Námestovo , číslo živnostenského registra 560-12730
Go to top